Två kvinnor och en man framför en datorskärm

Hur tar ni er an ESEF-omställningen?

Tiden är knapp innan första rapporteringen enligt ESEF-regelverket skall vara gjord. Det är nu hög tid att påbörja arbetet så att förutsättningarna är på plats när arbetet med bokslut och årsredovisningarna tar fokus.

Vi på Aspia kan hjälpa er med års- och koncernredovisningar enligt ESEF-regelverket, besvara frågor om ESEF-reglerna eller projektleda ert ESEF-projekt. 

Så här kan ni gå tillväga i ert ESEF-projekt

Tillsätt ett projekt med projektledare, arbetsgrupp och tydliga riktlinjer vad de skall uppnå. 

Sätt budget, tidsram och arbetsfördelning. 

Lär er grunderna i ESEF-regelverket, har ni för avsikt att utföra taggningen själva, lär er hela regelverket. 

Välj tillvägagångssätt, outsourca arbetet eller upphandla systemstöd.

Välj leverantör, antingen för ett systemstöd eller kontakta oss på Aspia för outsourcing. 

Tagga föregående års koncernredovisning som mall för 2020 års taggning.

Fördelar med Aspia

Vi är redan experter på ESEF-regelverket. På Aspia har vi specialister inom både ESEF, IFRS och koncernredovisning.

Ni slipper investeringskostnaden för system, utbildning av personal och framtagande av rutiner: Vi på Aspia har redan allt på plats.

Ni belastar inte egen personal med ytterligare moment i en redan krävande period och kan fokusera på framtagandet av era rapporter. 

I vår tjänst ingår taggning enligt ESEF, rapporter i XHTML, rapporter för granskning åt er revisor samt internt granskningsexemplar till er webbsida.

Man och kvinna som sitter framför en dator

Att tänka på vid systemstöd för ESEF 

  • Säkerställ att systemet klarar era krav på IT-säkerhet
  • Säkerställ att systemet kan integreras med era befintliga system och processer för års- och koncernredovisning om det behovet finns 
  • Säkerställ att systemet är förberett/mottagligt för uppdateringar av regelverket
  • 2022 kommer krav på att även noter skall taggas, systemet bör ha stöd för detta redan nu

Vad innebär ESEF?

Det är ESMA, den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som har tagit fram en teknisk standard för en enhetlig digital rapportering. Standarden kallas ESEF (European Single Electronic Format) och är obligatorisk för års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2021 eller senare. Kravet på det nya elektroniska formatet ersätter det gamla formatet pdf. 

Utöver detta skall även de bolag som upprättar års-och koncernredovisningar innehållande finansiella rapporter i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) inledningsvis märka de 4 huvudräkningarna (resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och förändring av eget kapital) enligt en standardiserad klassificering, framtagen av ESMA.

Märkningen skall presenteras på bolagens hemsida samt lämnas in till Finansinspektionen i XHTML-format. Med start from 1 januari 2022 omfattas även koncernredovisningens noter av den obligatoriska taggningen/märkningen.

Dessa uppgifter skall vara lämnade till Finansinspektionen senast fyra månader efter räkenskapsårets slut, det vill säga sista april 2022 för emittenter vars räkenskapsår avslutas sista december 2021. Inlämningsfristen till bolagsverket är oförändrad med sju månader efter räkenskapsårets slut.