Två kvinnor och en man framför en datorskärm

Hur tar ni er an ESEF-omställningen?

Att påbörja arbetet redan på hösten med föregående års årsredovisning spar tid under de hektiska månaderna när bokslutet är i fokus. Tagga föregående års årsredovisning och låt den bli granskad innan årsskiftet för att sedan använda den som mall kommande år innebär en smidig och effektiv process.

Vi på Aspia kan hjälpa er med års- och koncernredovisningar enligt ESEF-regelverket, besvara frågor om reglerna eller projektleda ert ESEF-projekt. 

Så här kan ni gå tillväga i ert ESEF-projekt

Tillsätt ett projekt med projektledare, arbetsgrupp och tydliga riktlinjer vad de skall uppnå. 

Sätt budget, tidsram och arbetsfördelning. 

Lär er grunderna i ESEF-regelverket, har ni för avsikt att utföra taggningen själva, lär er hela regelverket. 

Välj tillvägagångssätt, outsourca arbetet eller upphandla systemstöd.

Välj leverantör, antingen för ett systemstöd eller kontakta oss på Aspia för outsourcing. 

Tagga föregående års koncernredovisning som mall för kommande rapporter.

Fördelar med Aspia

Vi är redan experter på ESEF-regelverket. På Aspia har vi specialister inom både ESEF, IFRS och koncernredovisning.

Ni slipper investeringskostnaden för system, utbildning av personal och framtagande av rutiner: Vi på Aspia har redan allt på plats.

Ni belastar inte egen personal med ytterligare moment i en redan krävande period och kan fokusera på framtagandet av era rapporter. 

I vår tjänst ingår taggning enligt ESEF, rapporter i XHTML, rapporter för granskning åt er revisor samt internt granskningsexemplar till er webbsida.

Man och kvinna som sitter framför en dator

Att tänka på vid systemstöd för ESEF 

  • Säkerställ att systemet klarar era krav på IT-säkerhet
  • Säkerställ att systemet kan integreras med era befintliga system och processer för års- och koncernredovisning om det behovet finns 
  • Säkerställ att systemet är förberett/mottagligt för uppdateringar av regelverket
  • Undersök stödet för blocktaggning av noter, detta är ett krav som tillkommit senare och alla leverantörer har inte fått till stöd för det än.

Vad innebär ESEF?

Det är ESMA, den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som har tagit fram en teknisk standard för en enhetlig digital rapportering. Standarden kallas ESEF (European Single Electronic Format) och är obligatorisk för års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2021 eller senare.

Kravet på det nya elektroniska formatet ersätter det gamla formatet pdf och behöver tillämpas av noterade koncerner som finns på en reglerad marknad samt som då tillämpar redovisningsregelverket International Financial Reporting Standards (IFRS). Juridiska personer, som tillexempel ett moderföretag som tillämpar RFR2 behöver inte tagga upp sin årsredovisning utan konverterar istället sin årsredovisning från PDF till XHTML-format.

Skyldigheten för en emittent att upprätta års-/koncernredovisning i enlighet med Esef-formatet följer av 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV). 

Märkningen av årsredovisningen sker från och med 1 januari 2021 av de fyra huvudräkningarna (resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och förändring av eget kapital) enligt en standardiserad klassificering, framtagen av ESMA. Med start från och med 1 januari 2022 omfattas även koncernredovisningens noter av den obligatoriska taggningen/märkningen.

Enligt 16 kap. 4 § LV ska emittenten så snart som möjligt, men senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår offentliggöra sin års-/koncernredovisning på bolagets hemsida. Emittenten ska, samtidigt som den offentliggör informationen, lämna in denna till Finansinspektionen (FI), se 17 kap. 3 § LV.  Inlämningsfristen till bolagsverket är oförändrad med sju månader efter räkenskapsårets slut.