Aspia hjälper dig med ert ESG-arbete

Vad betyder ESG?

ESG står för Environment, Social och Governance och syftar till företags ansvarstagande inom dessa områden. Bokstäverna symobiliserar hållbarhetsbegreppets tre dimensioner. E innefattar hantering av utsläpp av växthusgaser, energi, avfall och biologisk mångfald medan S representerar arbetsmiljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter. G handlar om ansvarsfull bolagsstyrning, affärsetik, motverkande av korruption och andra oegentligheter.

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål som kopplar an till ESG. Dessa ambitiösa mål har världens ledare beslutat att vi ska uppnå för alla människor på jorden senast år 2030. Ska vi lyckas med det måste alla länder, företag och privatpersoner bidra. Företag brukar i sin hållbarhetsstrategi välja att fokusera på några av de globala målen och dessa presenteras ofta i deras årliga hållbarhetsrapport.

Vad ska ingå i en hållbarhetsrapport?

I en lagstadgad hållbarhetsrapport (också kallad hållbarhetsredovisning) ska företag beskriva sin affärsmodell, värdekedja och vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för företaget, ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. De ska redogöra för risker och möjligheter samt kort- och långsiktiga mål. De ska visa utvecklingen mot uppsatta mål och redogöra för tillhörande policys och styrdokument.

Sedan december 2016 har EU-direktivet NFRD reglerat vad som ska ingå i en hållbarhetsrapport men från och med januari 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD i kraft vilket medför avsevärt striktare riktlinjer för hur bakomliggande analyser ska gå till och vilken data som ska redovisas.

Vill du få hjälp med er hållbarhetsrapportering?

Vi hjälper dig att få fart och struktur på ert hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsrapportering

Trendrapport

Vägen till hållbar framgång

Utforska de senaste trenderna inom hållbar utveckling och ESG och få värdefulla insikter från ledande experter inom hållbar innovation, juridik och forskning.

Läs trendrapporten
Man på tågstation som får hjälp med företagets CSRD arbete

Vad innebär CSRD?

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive, ett EU-direktiv som reglerar hur företag ska hållbarhetsrapportera. Det träder succesivt i kraft från och med 2024, för stora företag av allmänt intresse med fler än 500 anställda i första hand, och kommer på sikt påverka i stort sett hela näringslivet. CSRD medför betydligt högre krav på kvalitet, jämförbarhet och transparens än vad vi tidigare sett och målet är att hållbarhetsrapporteringen ska bli likvärdig den finansiella rapporteringen. Det är ett viktigt steg för att nå EUs mål - att bli den första klimatneutrala ekonomin till år 2050.

Hur påverkar CSRD små och medelstora företag?

Små och medelstora företag (SMF) som har stora företagskunder eller är i behov av kapitaltillskott påverkas indirekt av CSRD genom att de får frågor kring och i vissa fall krav på hållbarhetsdata. För att uppfattas som en seriös partner, säkra affärer och erhålla goda lånevillkor är det viktigt att kunna tillhandahålla sådan information. SMF behöver inte hållbarhetsrapportera lika utförligt som stora företag men de kan definitivt gynnas av att upprätta en enklare frivillig hållbarhetsrapport.

CSRD kommer formellt börja gälla för noterade små och medelstora företag på reglerad marknad från och med 2026.

Träffa våra hållbarhetskonsulter

Linnea Eriksson

Senior Hållbarhetskonsult

Therese Svensk

Senior Hållbarhetskonsult

Linnea Eriksson

Senior Hållbarhetskonsult

Therese Svensk

Senior Hållbarhetskonsult

Webbinarium

Crash course i CSRD och strategiskt hållbarhetsarbete

Välkommen till ett webbinarium där Aspias hållbarhetsexperter berättar om de nya rapporteringskraven för hållbarhetsredovisning som träder i kraft 2024. Under webbinariets gång kommer även våra experter förtydliga vilka affärsvärden som ett proaktivt hållbarhetsarbete kan generera och ge konkreta tips på hur ni kan börja förbereda er redan nu.

Se inspelat webbinarium
Kollegor som planerar företagets CSRD-arbete

Blogginlägg

Så påverkas ditt företag av CSRD-direktivet

Från och med 2024 träder det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft, som skärper hållbarhetsrapporteringskraven inom EU. Till skillnad från de äldre direktiven, påverkar de nya kraven ett större antal bolag av olika storlekar. I detta blogginlägg presenterar vi de största förändringarna och hur du som företagare kan komma att påverkas.

Läs blogginlägget om CSRD

Vill du komma igång med ert strategiska hållbarhetsarbete?

Vi hjälper dig att få fart och struktur på ert hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsrapportering