Nu utökar Aspia sitt erbjudande inom ESG med ett innovativt ledningssystem och expertis från hållbarhetskonsulter genom förvärv av PURE ACT. Erbjudandet riktar sig till företag av alla storlekar. 

Väx hållbart med vårt ledningssystem Acture och kvalificerad ESG-rådgivning

Vi hjälper dig att få fart och struktur på hållbarhetsarbetet via en femstegsprocess och ett ledningssystem för hållbarhetsplaner och hållbarhetsrapporter. Med skräddarsydd ESG-rådgivning hjälper vi dig att följa aktuella rapporteringskrav så att ditt företag kan växa hållbart med oss som trygg samarbetspartner. 

Aspias erbjudande för hållbarhetsredovisning och ESG-rapportering

 • Väsentlighetsanalys - enkel eller dubbel variant beroende på om/när ni omfattas av CSRD.

 • Hållbarhetsplan – kort- och långsiktiga mätbara hållbarhetsmål. 

 • Hållbarhetsrapport – en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport enligt gällande rapporteringskrav.

 • Hållbarhetscertifiering - ett kvitto på att ni är en ansvarstagande partner, för er som upprättat en frivillig hållbarhetsrapport.

 • Tillgång till Acture - ett ledningssystem som effektiviserar hållbarhetsarbetet och underlättar måluppföljning.

 • Kvalificerad ESG-rådgivning - som är skräddarsydd för ditt företag.
Aspias 5-stegsprocess för strategiskt hållbarhetsarbete

5-stegsprocess för strategiskt hållbarhetsarbete

Processen består av workshops, tillgång till vårt digitala ledningssystem Acture och löpande rådgivning efter behov. Processen resulterar i en tydlig hållbarhetsplan och en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport.

1. Prioritera

Enkel eller dubbel väsentlighetsanalys utifrån Globala målen (Agenda 2030) eller ESRS-standarderna. Upplägget anpassas efter om/när ni omfattas av CSRD.

2. Planera

Tillsammans bygger vi upp er hållbarhetsplan i Acture, vårt innovativa ledningssystem, och sätter upp både långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsmål samt mätbara KPIer och nyckeltal. Acture innehåller tydliga checklistor och mängder av konkreta tips.

3. Engagera medarbetarna

Vi erbjuder ett brett utbud av standardiserade och anpassningsbara utbildningar och workshops samt en e-kurs som hjälper er att höja kunskapen om hållbarhet bland era medarbetare.

4. Rapportera

Vi hjälper er att upprätta en frivillig eller lagstadgad hållbarhetsrapport. Underlag till rapporten sammanställs via Acture, som avsevärt effektiviserar datainsamling, måluppföljning och rapportering över tid.

5. Utvärdera

Under en workshop följer vi tillsammans upp era målsättningar och resultat. Vi informerar om hur nya direktiv och regelverk kan påverka er direkt eller indirekt så att ni får goda förutsättningar att planera era insatser framåt.

Vill du veta mer?

Vi hjälper dig att komma igång och få struktur på ditt hållbarhetsarbete.

Dator som visar ledningssystemet Acture

Acture - ledningssystem

Acture är ett aktivitetsbaserat system där du bygger en hållbarhetsplan med tydliga kort- och långsiktiga mål samt KPI:er. I systemet skapar du även kompletta underlag till din hållbarhetsrapport. Systemet effektiviserar hållbarhetsarbetet och underlättar måluppfyljning. Acture består följande moduler:

 • Översikt
 • Inedande väsentlighetsanalys
 • Klimatkalkylator
 • Hållbarhetsplan
 • Hållbarhetsrapport
 • Riskanalys
 • Leverantörskontroll

Vad är hållbarhetsredovisning (ESG-rapportering) ?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsrapporten ska lämnas tillsammans med företagets årsredovisning.

Vad ska en hållbarhetsrapport innehålla?

En hållbarhetsrapport eller ESG-rapport består av tre områden: 

1. Environmental dvs. miljö som användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar m.fl. 

2. Social dvs. sociala och personalrelaterade frågor som jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, dialog med lokala grupper m.fl. 
 
3. Governance dvs. hållbar företagsstyrning med fokus på mänskliga rättigheter och motverkandet av korruption m.fl.

Vilka företag berörs av EU-direktivet om icke-finansiell rapportering? 

Direktivet om icke-finansiell rapportering (Non Financial Reporting Directive, NFRD) innehåller krav på vissa företag att ta fram en hållbarhetsrapport. De som berörs är företag av allmänt intresse som har fler än 500 anställda. 

Klimatrelaterad information kan − enligt EU-kommissionens icke-bindande riktlinjer för hur hållbarhetsrapporterna ska utformas − med fördel redovisas i enlighet med de rekommendationer som utarbetats av Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) på uppdrag av Financial Stability Board. 

När börjar de nya reglerna för hållbarhetsredovisning gälla? 

EU PIE-bolag

- >500 anställda (NFRD-bolag)
- 1 januari 2024 (gäller räkenskapsåret 2024, rapportering 2025)

Stora företag

- minst två av kriterierna >250 anställda/40 MEUR i omsättning/ 20 MEUR i balansomsättning

Små/medelstora EU PIE-bolag

- 1 januari 2026 (gäller räkenskapsåret 2026, rapportering 2027)

 Källa: Finansinspektionen och FAR